ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ


Κλικ στη σημαία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ


Τα αρχεία .PDF διαβάζονται με το Acrobat Reader το οποίο διανέμεται δωρεάν

Κλικ στο εικονίδιο


Νομικές Γνωμοδοτήσεις για θέματα που μας αφορούν


ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

   Η θέση του ΣτΕ για την υποχρέωση του γιατρού να ενημερώσει τον ασθενή και τους συγγενείς (23/2/2008)

   Ο Νόμος 3402/05 Ο Νόμος 3402/05 - Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις.  Αρχείο .PDF

Ο Νόμος του μισθολογίου καθώς και την Εγκύκλιο εφαρμογής του.

   Ο Νόμος 3205/03 Ο Νόμος 3205/03  Αρχείο .PDF
   Η εγκύκλιος εφαρμογής του Η εγκύκλιος εφαρμογής του N3205/03Αρχείο .PDF


   Νόμος 2889/2001 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις

 Αρχείο .PDF [181 KBytes]

   Νόμος 2955/2001 - Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας του Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις

Αρχείο .PDF [91 KBytes]


Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας

 Αρχείο .PDF [185 KBytes]       Αρχείο .DOC [109 KBytes]

Στην Ελλάδα, η παραπάνω αναφερόμενη οδηγία έχει τεθεί σε ισχύ από το 1999 (ΦΕΚ Α', Αρ. Φύλλου 94, 13 Μαΐου 1999). Ωστόσο, τα προβλεπόμενα ουδέποτε εφαρμόστηκαν

   Νόμος 2920/2001 - Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις
Αρχείο .PDF [106 KBytes]

Τα αρχεία .PDF διαβάζονται με το Acrobat Reader το οποίο διανέμεται δωρεάν

Κλικ στο εικονίδιο


I. Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος-Γενικά
Άδεια ασκήσεως της ιατρικής - Ασυμβίβαστα - Απαγόρευση πολυθεσίας - Απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος - Μετεκπαίδευση - Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του γιατρού - Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών - Ιατρική διαφήμιση - Σχετικά με την ιατρική αμοιβή - Ιατρικές Ειδικότητες - Ιατρική εξειδίκευση - Κυρώσεις

II. Ιατρική Δεοντολογία
Γενικά καθήκοντα γιατρών - Καθήκοντα προς τους ασθενείς - Καθήκοντα του γιατρού κατά την άσκηση της Κοινωνικής Ιατρικής - Καθήκοντα προς τους Συναδέλφους - Ιατρική αμοιβή - Καθήκοντα προς τον ιατρικό Σύλλογο - Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς - Εθνικό Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας - Κώδικας Νοσηλευτικής δεοντολογίας και δεοντολογίας επισκεπτών υγείας

III. Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής
Επαγγελματικό απόρρητο - Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας - Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις - Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Σωματική βλάβη από αμέλεια - Άρνηση γιατρών - Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις - Πλαστογραφία - Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. - Αντιποίηση

IV. Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας - Εποπτεία Υπουργού - Πειθαρχικά Συμβούλια - Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι

V. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

VI. Άσκηση της Ιατρικής στην Ελλάδα από υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VII. Δημόσιοι φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών
Εθνικό Σύστημα Υγείας - Υπηρεσιακή κατάσταση γιατρών κλάδου ΕΣΥ - Πειθαρχικά γιατρών κλάδου ΕΣΥ - Ειδικευόμενοι - Υπηρεσία υπαίθρου

VIII. Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Πηγή:Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών


Αρχική Σελίδα
© Copyright 2002, 2003, Ε.Ι.Ν.Α.