Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

σε Νομοθεσία

Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
 

 
Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας, για τα ακόλουθα:
i. Γνωμοδότηση επί θεμάτων του άρθρου 20 του ν.2519/1997, και ειδικότερα για:

α. Την επαναξιολόγηση και αξιολόγηση όλων των τμημάτων και μονάδων που παρέχουν
ειδικότητα σε γιατρούς και σε άλλους επιστήμονες υγείας, καθώς και για τον
επανακαθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης μονάδων για παροχή ειδίκευσης.

β. Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για
ειδίκευση γιατρών, καθώς και την ειδίκευση, εξειδίκευση και μετεκπαίδευση άλλων
επιστημόνων υγείας και την τοποθέτηση των ειδικευομένων στις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές μονάδες, την αξιολόγηση τους καθώς και τον τρόπο κυκλικής
εκπαίδευσης τους στα συναφή τμήματα και μονάδες που παρέχουν ειδίκευση ολική ή
μερική στην αντίστοιχη ειδικότητα.

γ. Τον χρόνο άσκησης για κάθε ειδικότητα που απαιτείται να διανυθεί σε Κέντρα
Υγείας υπαίθρου και τα περιφερειακά τους ιατρεία, τη διαδικασία τοποθέτησης των
γιατρών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

δ. Τον ορισμό περιφερειακών Νοσοκομείων ως Συντονιστικά Κέντρα για τον
Προγραμματισμό της εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη
Γενική Ιατρική καθώς και για τον τρόπο και τις λεπτομέρειες λειτουργίας των
Συντονιστικών Κέντρων Γενικής Ιατρικής.

ε. Τις περιπτώσεις, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την τοποθέτηση
σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. γιατρών προκειμένου να μετεκπαιδευτούν σε τομείς και
αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

ii. Γνωμοδότηση επί θεμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 31 του ν.1397/83, όπως
αυτό συμπληρώθηκε με το ν. 2519/97.
iii. Γνωμοδότηση επί άλλων θεμάτων που παραπέμπονται στην Επιτροπή από την
Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
 
 

Επι Κεφαλιδα