ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

σε Νομοθεσία

 

 
 

Διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά

 
Μια σειρά από διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, των χρονίως πασχόντων, της μητρότητας, των γονέων με παιδιά που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τα εργασιακά: ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής διατάξεις:
1. Οι γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους που πάσχουν από αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50%, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.
2. Ισχύει εις το διηνεκές το δικαίωμα που είχε παραχωρηθεί σε συνταξιούχους λήψης αναπηρικής σύνταξης και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, προκειμένου αυτοί να συνεχίζουν να λαμβάνουν τις σχετικές παροχές για ένα εξάμηνο, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚεΠα, χωρίς υπαιτιότητά τους, ιατρική κρίση περί του ποσοστού αναπηρίας τους.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος μητρότητας του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες) και σε αυτές που κυοφορούν, τις τεκμαιρόμενες μητέρες (στις περιπτώσεις της παρένθετης μητρότητας), καθώς και σε όσες υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών.
4. η ειδική γονική άδεια (δέκα εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος με αποδοχές) χορηγείται και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.
5. Παρέχεται η δυνατότητα στο υπουργείο εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης να καταρτίζει και να εφαρμόζει προγράμματα ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας και κλειστής περίθαλψης για την προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων.
6. Θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (αμεα). ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Δίνονται οι σχετικοί ορισμοί («‘ατομα με αναπηρίες», «Σύμβαση», κ.λπ.) και οι κατευθυντήριες διατάξεις για την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των αμεα και την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

β. Ορίζεται ο αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου, Υπουργός επικράτειας ως ο Συντονιστικός Μηχανισμός για την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Δικαιώματα των αμεα. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του ανωτέρω υπουργού, είναι δυνατή η σύσταση στο γραφείο του μέχρι δύο θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε θέματα αναπηρίας.

γ. Ορίζονται: η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Κεντρικό Σημείο αναφοράς για θέματα που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης.

 
 
www.healthdaily.gr

Επι Κεφαλιδα