Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

σε Ανακοινώσεις

Ως τις 8 Σεπτεμβρίου

 

 
 
Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 2.868 ατόμων που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Η προκήρυξη αφορά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έληγε στις 25 Αυγούστου, αλλά με απόφαση του υπουργού Υγείας, δίνεται παράταση έως την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο tomy.moh.gov.gr.
Παρατείνεται επίσης, έως και την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία αποστολής-προσκόμισης της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αποστολές με σήμανση πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 δεν γίνονται αποδεκτές και οι αιτήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.
 
AΠΕ-ΜΠΕ

Επι Κεφαλιδα