Η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

σε Δελτία Τύπου


2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 

Δελτίo Τύπου

 
Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και ορίζουμε ως μέλη τα κατωτέρω πρόσωπα :
1. Μπερσίμης Σωτήριος του Γεράσιμου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 553972, Πτυχιούχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτορας Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
2. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 210653, Πτυχιούχος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .
3. Σαμπάνης Γρηγόρης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 654923, Πτυχιούχος Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μπολόνια Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκπρόσωπο των ασφαλισμένων, προτεινόμενο από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Ιορδανίδη Ιωάννη του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 151933, Πτυχιούχο του Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ομοίως.
4. Μπίμπας Δημήτριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 715483, Οικονομολόγος, εκπρόσωπο των εργοδοτών, προτεινόμενο από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Πολιτάκη Παύλο του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 561192, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., προτεινόμενο από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ομοίως.
5. Αλεξιάδης Κλεόβουλος του Βύρωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 197865, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γαλανάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Φ 112812, Οικονομολόγο..
6. Παπαδόπουλος Ηλίας του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 066552, Ιατρός-Δερματολόγος, με αναπληρωτή του τον Τριγώνη Ευάγγελο του Ζαχαρία, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 675212, Φυσικοθεραπευτή.
7. Ψαλτάκος Μιχαήλ του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 699265, Ιατρός Ακτινολόγος, με αναπληρωτή του τον Καλαρά Παναγιώτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 084650, Ιατρό Καρδιολόγο.
8. Βλασταράκος Μιχαήλ του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 581807, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, προτεινόμενος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με αναπληρωτή του τον Παναγιωτίδη Βλαδίμηρο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 720434, Ακτινολόγο, Ταμία Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ομοίως.
9. Λεοντόπουλος Γρηγόριος του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 603203, Β΄ Αντιπρόεδρος της Ε.Σ.Α.με.Α., εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), με αναπληρωτή του τον Δαραμήλα Χρήστο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 329020, μέλος Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.με.Α., ομοίως.
10. Φράγκου Καλλιόπη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 679769, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, με αναπληρωτή της τον Μπούργαλη Παύλο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Π 579207, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
11. Κερασίδης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου, με Α.Δ.Τ.Ν 014379, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτριά του την Ρομπότη Κυριακή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ν 803701, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ομοίως.
12. Ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναπληρώνεται στα καθηκόντά του από το τακτικό μέλος, Ψαλτάκο Μιχαήλ.
13. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών, είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της, με εξαίρεση τη θητεία του Προέδρου και Αντιπροέδρου, η οποία λήγει με τον διορισμό νέων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/17.2.2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                                   ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 
 

 

Επι Κεφαλιδα