Εγκύκλιος: Εφημερίες και ειδικευόμενες ιατροί μητέρες βρεφών έως ενός (1) έτους.

σε Νομοθεσία


ΤΜΗΜΑ Δ’
Αθήνα, 22 – 5 – 2017
Αριθμ. Πρωτ: A2δ/24416
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Στεργίου
Τηλέφωνο : 2132161016-23
Φαξ : 210-5238420
 
 
ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γραφεία Προσωπικού
 
 
ΘΕΜΑ: Εφημερίες και ειδικευόμενες ιατροί μητέρες βρεφών έως ενός (1) έτους.
 
ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 25 του Π.Δ/ματος 38/2010 (ΦΕΚ.78 τ.Α΄).
2. Το άρθρο 1 του Ν.3754/09 (ΦΕΚ.43 τ.Α΄).
3. Το αρ.176/1997 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ.150 τ.Α΄).
4. Η αρ.πρωτ.Α9γ/21409/31-8-1999 Εγκύκλιος.
 
 
Επειδή η υπηρεσία μας γίνεται αποδέκτης ερωτημάτων που αφορούν ειδικευόμενες ιατρούς και συγκεκριμένα μητέρες βρέφους ηλικίας μικρότερης του ενός (1) έτους και τη συμμετοχή αυτών στο πρόγραμμα εφημεριών, επικαιροποιούμε την ως άνω σχετική (4) Εγκύκλιό μας και σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού (1) Π.Δ/γματος (άρθρο 25 παρ.3), η ειδίκευση των γιατρών προϋποθέτει τη συμμετοχή του γιατρού στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών.
 
Στο άρθρο 1 του σχετικού (2) Νόμου, αναφέρεται ότι «….Για τις ανάγκες κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών και ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας δεν εφαρμόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχέσεις εργασίας….».
 
Στα άρθρα 2 και 7 του σχετικού (3) Π.Δ/γματος, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενη γυναίκα (που εμπίπτει στις διατάξεις αυτές), εφόσον έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από τον τοκετό, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα, μετακινείται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία της.
 
Μετά τα παραπάνω, δεδομένου ότι η εργασιακή σχέση των ειδικευόμενων γιατρών, ως προς τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα και για την προστασία της μητρότητας, οι ειδικευόμενες γιατροί – μητέρες που έχουν παιδιά μικρότερα του έτους εξαιρούνται των νυκτερινών εφημεριών, εκτός αν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν. Για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα ειδίκευσης και μετά τη συμπλήρωση έτους από τον τοκετό, εναπόκειται στον εκπαιδευτή τους
να ορίζει τον αριθμό των εφημεριών που πρέπει να κάνουν οι μητέρες-γιατροί, αφού λάβει υπόψη του το μειωμένο ωράριό τους και το ότι είναι μητέρες βρέφους.
 
 
Όσον αφορά το άρθρο 1 του Ν.3754/09, η έκδοσή του αποσκοπεί στην αποφυγή της ανατροπής της απρόσκοπτης εκτέλεσης του προγράμματος των εφημεριών και της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και κέντρων υγείας και δεν υπερισχύει των ανωτέρω διατάξεων προστασίας της μητρότητας, οι οποίες είναι σε εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (92/85/ΕΟΚ) για τη «..βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων…».
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Προσωπικού Ν. Π.
Τμήμα Δ’
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΙΛ.ΡΑΪΔΟΥ

Επι Κεφαλιδα