ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

σε Επικαιρότητα

mohss
Υποχρεωτική η καταγραφή κρουσμάτων καρκίνου
 
Αλλαγές στη λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, προβλέπονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο γι την ψυχική υγεία. Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη, η καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών είναι υποχρεωτική.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερες αρμοδιότητες του ΕΑΝ, η στελέχωσή του, ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του κ.ά. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξαρτήτως των τυχόν ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων, συνιστά:
α) Για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητών αυτών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.
β) Λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
γ) Για τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία κλινικές, αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άμεσο λόγο οριστικής διακοπής όλων των συμβάσεών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς.
δ) Για τις μη συμβεβλημένες κλινικές, λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας τους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επι Κεφαλιδα