Έρχονται τα αυτόνομα τμήματα των Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία! Όλη η απόφαση

σε Επικαιρότητα


Γράφει: Μαρία Γλένη
 
Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει, συνιστάται ικανός αριθμός θέσεων ιατρικού προσωπικού, και κατ’ ελάχιστον, όπως παρακάτω:
 
α) Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ,ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας.
 
β) Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄, και μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας.
 
Ο αριθμός των ιατρών της επόμενης παραγράφου (7.2) που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π., παραμένει ως έχει κατ’ ελάχιστον και διαμορφώνεται αντίστοιχα, κατά περίπτωση.
 
Β) Στην παρ.7.4 της αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄874) Υπουργικής Απόφασης προστίθεται παράγραφος 7.4.1, ως ακολούθως: 7.4.1 Για την περαιτέρω ενίσχυση των ΤΕΠ με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και προκειμένου η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών να γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, πέραν των ιατρών με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που προσλαμβάνονται σε οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των Μονάδων ΠΕΔΥ, δύνανται να συνεισφέρουν επικουρικά και να πραγματοποιούν εφημερίες στα ανωτέρω τμήματα και ειδικευμένοι ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (κέντρα υγείας, πρώην μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.
 
 
www.healthreport.gr

Επι Κεφαλιδα